.

Διαφήμιση

 

User login

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου για το Έργο ΕΥΚΙΝΗΣΗ

Ο Δήμος Ρόδου ως επικεφαλής Εταίρος μαζί με τους Δήμους Σύρου – Ερμούπολης και Θήρας, αλλά και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμων Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο Frederick συμμετέχουν στην πράξη με την επωνυμία «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», η οποία έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής. Η πράξη χρηματοδοτείται από του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, κατά 85% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η πράξη έχει ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2017, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο του 2019 και σήμερα βρίσκεται στην φάση έναρξης υλοποίησης του τμήματος που περιλαμβάνει την εγκατάσταση των σχετικών συστημάτων στις περιοχές εφαρμογής. Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα οι συμμετέχουσες περιοχές (Κύπρος, Ρόδος, Σαντορίνη, Σύρος) να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο θα περιλαμβάνει:

•          Την ένταξη ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές το οποίο θα περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων. Ο τηλεματικός εξοπλισμός πεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει τις οθόνες πληροφόρησης εντός των λεωφορείων όπου θα εμφανίζονται μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με τα ΜΜΜ και το Δήμο. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει τις ευφυείς στάσεις πληροφόρησης, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία των περιοχών στόχου και θα παρέχουν πληροφορίες /δυναμικά μηνύματα ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

•          Την αντικατάσταση οχημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων (Ρόδος)

•          Την διάχυση των Αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στις περιοχές εφαρμογής (όλες οι περιοχές)

•          Την ανάπτυξη κοινών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών σε όλες τις περιοχές εφαρμογής,

•          Την δημιουργία κινήτρων και οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και των τηλεματικών συστημάτων

•          Κοινές δράσεις δημοσιότητας και προώθησης των αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών που αναπτύσσονται στο έργο

Η Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick αναφορικά με την αστική κινητικότητα στις περιοχές εφαρμογής, έχει αναδείξει όλα τα προβλήματα που αποτελούν σήμερα ανασταλτικό παράγοντα για την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στους Δήμους και ειδικά στους μικρούς νησιωτικούς δήμους των περιοχών μελέτης. Οι επιμέρους ιδιαιτερότητες που έχουν καταγραφεί, εντοπίζουν αδυναμίες που λόγω εποχικότητας μεταφορικού φόρτου, υστέρησης σε τεχνολογικά μέσα, υστέρησης σε ισόρροπη περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη, εποχικής υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας των αστικών περιοχών, ενώ παράλληλα θέτουν την αναγκαιότητα αντιμετώπισής τους προκειμένου να ανασχεθούν οι αρνητικές επιδράσεις.

Ο Δήμος Ρόδου ανταποκρίνεται στην προαναφερόμενη αναγκαιότητα υλοποιώντας στα πλαίσια του έργου ΕΥΚΙΝΗΣΗ την τηλεματική διασύνδεση των οχημάτων με συντονιστικό κέντρο ενημέρωσης και δρομολογώντας την αγορά νέων περιβαλλοντικά φιλικότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ανταποκρίνεται με την αντίστοιχη ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών και την ένταξή τους στο δημόσιου χαρακτήρα αστικό μεταφορικό του σύστημα, ενώ ο Δήμος Θήρας σχεδιάζει μαζί με τον Φορέα υλοποίησης του αστικού μεταφορικού έργου την ανάληψη δράσεων στην ίδια κατεύθυνση. Η ΕΤΑΛ από την πλευρά της εντάσσει την συμμετοχή της στο έργο στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Κύπρου.      

Κατά την 3η συνάντηση των εταίρων της πράξης  στο Δήμο Θήρας στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2018, οι εκπρόσωποι των φορέων αφού επικαιροποίησαν τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου, διατύπωσαν εκ νέου την στόχευσή τους στους ειδικότερους στόχους του έργου οι οποίοι αφορούν όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα αστικών μεταφορών βασισμένο στις αρχές της ΒΑΚ, και ειδικότερα στην βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ, στην μείωση εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ, στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ, και στην μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ.

Απώτερος στόχος των φορέων της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ εκτός των άμεσων ωφελειών, είναι η διεύρυνση της συμμετοχής του σε διακρατικές δράσεις, η διάδραση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες περιοχές όμοιων ή διαφορετικών χαρακτηριστικών (νησιωτικές, ηπειρωτικές ή μικτές περιοχές όπως η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Κύπρος), και η καθιέρωσή τους ως αξιόπιστοι διακρατικοί εταίροι.  

         

Editorial

50 ΧΡΟΝΙΑ - Απλά... ΒΑΠ!

http://www.vap.gr

Η ΒΑΠ έχει ως έδρα την Ρόδο αλλά δραστηριοποιείται σε όλα τα Δωδεκάνησα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Κοντά σας από το 1967, με το ίδιο μεράκι και όρεξη στηρίζουμε τον τόπο που μας έχει στηρίξει τόσα χρόνια! Αναψυκτικά, νερό, χυμοί, μπύρα, τσάι με γεύσεις και τόσα άλλα που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των καταναλωτών.

Διαφήμιση