Διαφήμιση

 

 

User login

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ - Είθε φωτιστικά τύπου LED, να φωτίζουν άπλετα το δρόμο μας….

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) της 27ης Νοεμβρίου η δυστυχής μειοψηφία του ΠΣ εχλευάσθη,διότι επρότεινεστην Περιφερειακή Αρχή, το θέμα του πρακτικού αριθ. 18 /15 ΝΟΕ 2018, της 668/ Απόφασηςτης Οικονομικής Επιτροπής (Οικ.Επ.)που αφορά τον διαγωνισμό : ‘’Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο φωτισμού της νήσου Ρόδου με την προμήθεια&εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED’’ ονομαστικού προϋπολογισμού 4.535,638,52 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ως κρίσιμο ζήτημα προμήθειαςμεγάλου κόστους, να εισαχθεί στο επόμενο ΠΣ προκειμένου να συζητηθεί στην ολομέλεια του σώματος και να αναλυθεί γιατί η Οικ.Επ. προχώρησε τον εν λόγω διαγωνισμό, αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (ΔΤΕΔ)  με το πρακτικό της 29ης ΟΚΤ 2018,προτείνει κατά πλειοψηφία την απόρριψη(2 από τα 3 μέλη της) και των δύο (2) τελικώς αξιολογηθεισών προσφορών, από τους πέντε (5) αρχικώς διαγωνιζομένους (Οικονομικούς Φορείς – Εταιρείες).

Δεν επιθυμώ να σχολιάσω το επικρατείσανκλίμα και τα διημηφθέντα.

Θεωρώ όμως θεσμική υποχρέωση μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος και με την ιδιότητα του μηχανικού του δημοσίου, να θέσω επίσης δημοσίως, τα ως κάτωθι ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάγνωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) της 29ης ΟΚΤ ’18 συνδυαστικώς με το  Πρακτικό της 668/ Απόφασης της Οικ.Επ, που υπογράφεται την 15ηΝΟΕ‘18, και ανερτήθηπροχθες, 27 ΝΟΕ ΄18.

·         Πως (ο καθ, όλα σεβαστός) Πρόεδρος της ΕΔ, στη συνεδρίαση της Οικ.Επ. της 15ης ΝΟΕ 2018, εισηγείται την πρόταση της μειοψηφίας της ΕΔ (δηλτην δική του) και όχι της πλειοψηφίας,δηλ. των ετέρων δύο μηχανικών που πλειοψήφησαν; (2έναντι 1)

Είθισται τα μέλη των Επιτροπών Διαγωνισμών να σεβόμαστε και να αποδεχόμεθα την εισήγηση της πλειοψηφίας ακόμη και όταν διαφωνούμε.

 Άλλωστε συστατικό της δημοκρατίας και πυρήνας τηςλειτουργίας της, είναι η αποδοχή της απόφασης της πλειοψηφίας.

·   Πως δικαιοδοτείταιη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, να κρίνει ως ανεπαρκή την αιτιολόγηση της ΕΔ για την απόρριψη και των δύο (2) τελικώς, απομεινασών προφορών, όπως εισηγούνταιμηχανικοί της ΔΤΕΔ,θεωρώντας τον τρόπο της ΕΔ ‘εσφαλμένο και αναιτιολόγητο’,υπεισερχόμενη σε αμιγώς τεχνικά θέματα;

·  Πως τελικώς η  Οικ. Επ. (κατά την κρίση του υπογράφοντος καθ’ υπέρβαση του άρθρου 102, παρ. 5 του ν. 4412/2016) ζητεί από τον ένα ‘εναπομείναντα’ διαγωνιζόμενο Ο.Φ.,διευκρινήσεις αναφορικάµετα‘ευρήματα’ επίτηςτεχνικήςπροσφοράςτου, όταν στην σελίδα 13 παράγραφος 2 του πρακτικού της ΕΔ,  για τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο η ΕΔ παραθέτει : ‘’Σημειώνεται η αδυναμία της επιτροπής να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο διαπίστευσης του πιστοποιητικού CE των προσφερομένων φωτιστικών του ΟΦ ’’D…..S…..AE’’ διότι ο ιστότοπος του εργοστασίου που τα εξέδωσε δυσλειτουργεί.(τα αναγραφόμενα προβάλλονταιμόνο στην Κινεζική Γλώσσα)’’;

·  Εξυπηρετείται η αρχή του υγειούς ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος όταν σε διαγωνισμό προμηθείας ύψους 4,5 εκατ.€, αξιολογείται και απομένει ένας μόνο διαγωνιζόμενος του οποίουη προσφορά, η οποία κατά την κρίση του υπογράφοντος πουσυμπίπτει με αυτήν της πλειοψηφίας της ΕΔ, έπρεπε να καταστεί απορριπτέα;

Τέλος, για περαιτέρω λεπτομέρειες  το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) της 29ης ΟΚΤ ’18 καθώς και η 668/ Απόφαση της Οικ.Επ, της 15η ΝΟΕ,  είναι  αναρτημένα στο διαδίκτυο.-

        Ρόδος, 29 ΝΟΕ 2018

Αντώνης Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Περιφερειακός Σύμβουλος της Μειοψηφίας

Editorial

ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΤΣΗ

ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

με την παράταξη  του  ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΥΝΟΥ

 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΆΡΘΡΟ

Για μία νέα στρατηγική στην Τουριστική Οικονομία

50 ΧΡΟΝΙΑ - Απλά... ΒΑΠ!

http://www.vap.gr

Η ΒΑΠ έχει ως έδρα την Ρόδο αλλά δραστηριοποιείται σε όλα τα Δωδεκάνησα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Κοντά σας από το 1967, με το ίδιο μεράκι και όρεξη στηρίζουμε τον τόπο που μας έχει στηρίξει τόσα χρόνια! Αναψυκτικά, νερό, χυμοί, μπύρα, τσάι με γεύσεις και τόσα άλλα που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των καταναλωτών.

Διαφήμιση