.

Διαφήμιση

 

User login

Κατανομή ποσού 17.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 σε Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου, ανάλογου των εσόδων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2του Ν.Δ 3323/1955 ( 3323/1955 Α’ 214)«Περί φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19παρ. 5του Ν.Δ. 3843/1958 ( 3843/1958 Α’ 148)«Περί φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 259του Ν. 3852/2010 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το Π.Δ 123/2016 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το ΤΠ.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 168/28.02.2019 168/28.02.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στην οποία διατυπώνεται η γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. για τα κριτήρια και τη διαδικασία κατανομής των ΚΑΠ έτους 2019. Αθήνα 25 Απριλίου 2019 Αρ.Πρωτ.:32273 ΑΔΑ: ΨΘΦ1465ΧΘ7-2ΡΟ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cb6df0b0f0e2454349319c0 στις 25/04/19 14:07 2

7. Την υπ’ αριθμ. 27/18.03.2019 27/18.03.2019 απόφαση του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, σχετικά με τα ποσοστά κατανομής του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2018 που αποδίδεται στους ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου.

8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2019 και αφορούν στα έσοδα των Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

9. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 17.000.000,00 €, το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου, από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2018, ως ακολούθως:

Α/Α Κ.Α. Τ.Π.Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ

1 58126 Αγαθονησίου Δωδεκανήσου

39.100,00 2 58114 Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου

292.400,00 3 58116 Καλυμνίων Δωδεκανήσου

1.196.800,00 4 58108 Καρπάθου Δωδεκανήσου

850.000,00 5 58117 Κάσου Δωδεκανήσου

234.600,00 6 58118 Κω Δωδεκανήσου

2.390.200,00 7 58119 Λειψών Δωδεκανήσου

164.900,00 8 58120 Λέρου Δωδεκανήσου 596.700,00 9 58121

Μεγίστης Δωδεκανήσου 102.000,00 10 58110

Νισύρου Δωδεκανήσου 307.700,00 11 58122

Πάτμου Δωδεκανήσου 311.100,00 12 58123

όδου Δωδεκανήσου 9.645.800,00 13 58124

Σύμης Δωδεκανήσου 266.900,00 14 58113

Τήλου Δωδεκανήσου 527.000,00 15 58125

Χάλκης Δωδεκανήσου 74.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.000.000,00

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α.ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΦ1465ΧΘ7-2ΡΟ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cb6df0b0f0e2454349319c0 στις 25/04/19 14:07 3

1. Δικαιούχους Δήμους

2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ακαδημίας 40, Τ.Κ.10174 -

ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής

4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.

Editorial

50 ΧΡΟΝΙΑ - Απλά... ΒΑΠ!

http://www.vap.gr

Η ΒΑΠ έχει ως έδρα την Ρόδο αλλά δραστηριοποιείται σε όλα τα Δωδεκάνησα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Κοντά σας από το 1967, με το ίδιο μεράκι και όρεξη στηρίζουμε τον τόπο που μας έχει στηρίξει τόσα χρόνια! Αναψυκτικά, νερό, χυμοί, μπύρα, τσάι με γεύσεις και τόσα άλλα που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των καταναλωτών.

Διαφήμιση