.

Διαφήμιση

 

User login

Διαβίβαση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών επέκτασης συμβάσεων υπαλλήλων Δήμων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19".

Ο κορονοϊός (COVID-19)  βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρ’ αυτά λήγουν οι συμβάσεις  28 υπαλλήλων   όσον αφορά τον Δήμο Ρόδο στις 9  Ιανουαρίου 2021. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν  "Προσωπικό  (καθαριστές/στριες)  που προσλήφθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του» (ΦΕΚ 64/τεύχ. Α/14.03.2020) ".

Η Α ΕΛΜΕ  Δωδεκανήσου ζητά να δοθεί η  δυνατότητα  στους Δήμους της χώρας  να  συνάψουν εκ  νέου  συμβάσεις  εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, τουλάχιστον για τέσσερις (4) ακόμα μήνες  για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19".

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ 

Editorial

Διαφήμιση