.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, μέσω τηλεδιάσκεψης,

για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, Παρ. 02 & 03 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 18318/13.03.2020, 40/31-03-2020 και 163/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τους Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/03.04.2020 και Ν.4684/ 2020 (ΦΕΚ 86/25-04-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω ΠΝΠ αντίστοιχα, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 1 αυτής, που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», καθώς και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του Άρθρου 12, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. Δ1 α/ΓΠ οικ. 30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ. 03 του Άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23.05.2020 (Β’ 1988) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 20764/07-11-2020,

για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021, αρ. εισήγησης 727/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρη

02.    Έγκριση της αρ. 92/19-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Τροποποίηση της απόφασης Ο.Ε. αρ. 990/2020 με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021», ως προς το Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την νέα απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, με αρ. 6Α/2021, αρ. εισήγησης 668/2021, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

03.    Έγκριση συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 336/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην «Έγκριση της αρ. 987/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση της έκθεσης εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης& Καταλληλότητας Ακινήτων & Κινητών Πραγμάτων, προς μίσθωση,  εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για το υπό ίδρυση 02ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής, αρ. εισήγησης 661/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

04.    Έγκριση της αρ. 12/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών, στην οδό Κων. Παλαιολόγου, στην Δ.Ε. Ρόδου» (υπ’ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:1/2021)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

05.    Έγκριση της αρ. 13/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων, από την Κ.Μ.1139 γαιών Λάρδου, επί χαρακτηρισμένης ως δημοτικής-κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας «Ε. & Π. ΤΣΟΥΚΟΥ Ο.Ε.», για χρήση κατοικιών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

06.        Έγκριση της αρ. 14/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην «Έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων, από την ΚΜ 2981 γαιών Αφάντου, ιδιοκτησίας «Φλώρου Νικολάου», για χρήση κατοικίας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

07.    Έγκριση της αρ. 15/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αρ. 8/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου, με θέμα «Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού, εντός του οικιστικού θύλακα, της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

08.    Ανάκληση της υπ’ αριθ. 49/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος μεταφορικών μέσων από τη ΔΕΡΜ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου, αρ. εισήγησης 686/2021, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Πετρίδης).

09.    Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, από τον κτηνίατρο κ. Παναγιώτη Μαργιέ του Ιακώβου, αρ. εισήγησης 747/2021, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, αρ. εισήγησης 747/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ε. Πάττα).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

     Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση