.

Διαφήμιση

 

 

User login

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ATLAS ΚΑΙ CMS

Την περασμένη Κυριακή σωματίδια επιταχύνθηκαν στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων ((LHC) για τελευταία φορά φέτος.Δύο ημέρες αργότερα, τα δύο μεγάλα πειράματα ATLAS καιCMS παρουσίασαν τα αποτελέσματα που συγκέντρωσαν ως τώρα από την δεύτερο περίοδο λειτουργίας του επιταχυντή, που άρχισε το 2015 φτάνοντας στην ενέργεια συγκρούσεων - ρεκόρ των 13 TeV. Κάθε ένα από τα δύο πειράματα παρουσίασε περίπου 30 αποτελέσματα μελετών εκ των οποίων οι μισές αφορούν έρευνα πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο, την θεωρία που περιγράφει ως τώρα ικανοποιητικά τα στοιχειώδη σωματίδια και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις αλλά παράλληλα αφήνει αναπάντητα αρκετά ερωτήματα.

Προς το παρόν, τόσο το ATLASόσο και το CMS δεν βρήκαν ενδείξεις για την ύπαρξη σωματιδίων που προβλέπονται από εναλλακτικές θεωρίες όπως η υπερσυμμετρία. Τα δύο πειράματα όμωςαναφέρουν με κάθε επιφύλαξη μια πρόσφατη μέτρηση που φαίνεται να αποκλίνει από όσα θα περιμέναμε σύμφωνα με την φυσική που γνωρίζουμε ως τώρα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες υπολογίζουν τη μάζα υποθετικών σωματιδίων που διασπώνται παράγοντας ζεύγος φωτονίων, αναζητώντας ενδείξεις για την πιθανή εμφάνιση άγνωστων ως τώρα σωματιδίων.  Τα δύο πειράματα φαίνεται ότι βρίσκουν ένα μικρό πλεόνασμα στην περιοχή μάζας των 750-760 GeV αναλύοντας τα δεδομένα του 2015.Ηίδιαανάλυσηπραγματοποιήθηκεσταδεδομέναπουελήφθησανκαι απότηνπρώτηπερίοδολειτουργίαςτουLHC, αλλά δεν έδειξεκάποιοπλεόνασμα άξιο λόγου.Παρ’ολ’αυτά, είναιενδιαφέρονότικαιταδύοπειράματαέδειξανανεξάρτητατοίδιοπλεόνασμα από τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Προςτοπαρόν, δεδομένουκαιτουμικρούαριθμούγεγονότωνπουέχουνσυγκεντρωθείαπό τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του επιταχυντή, οι επιστήμονες είναι προσεκτικοί και δεν θέλουν να καταλήξουν σε πρώιμα συμπεράσματα, δεδομένου μάλιστα οτιοιάλλεςιδιότητες που μελετήθηκαν φαίνεται να συμφωνούν με τις γνωστές μας φυσικές διεργασίες.Οι ερευνητέςτου CERN υπενθυμίζουν ότι κάθε πείραμα μελετάει εκατοντάδες κατανομές αυτής της μορφής, επομένως το πιθανότερο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια απλή σύμπτωση. Περιμένουνλοιπόννασυλλέξουνπερισσότεραδεδομένατο 2016γιαναεξάγουνασφαλήσυμπεράσματα.

"Παρουσιάσαμεέναμεγάλοαριθμόπρώιμωναποτελεσμάτωναπότανέαδεδομέναπουσυλλέχθηκαν το 2015. Δεδομένουτουαριθμούτωναποτελεσμάτων, είναιφυσικόναβρίσκουμεκάποιεςστατιστικέςδιακυμάνσεις: η πείρα μας λέει ότι μόνο με τη συλλογή περισσότερων δεδομένων θα είμαστε σε θέση να αποφανθούμε αν βρισκόμαστε μπροστά στις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη κρυμμένων ως τώρα φυσικών φαινομένων," είπε ο εκπρόσωπος του πειράματος CMS, TizianoCamporesi.

"ΤοπείραμαATLASλειτούργησεκαταπληκτικάμέσαστο 2015 καιείναιπραγματικάσημαντικόπουείμαστεμπροστάσετόσανέα αποτελέσματα ήδη πριν το τέλος της χρονιάς. Είναιστηφύσητωνπειραμάτωνπου πραγματοποιούμε ναβλέπουμε τηνπαροδικήεμφάνισηδιακυμάνσεωνκαθώςσυλλέγουμεδεδομένα. Ηεπόμενηχρονιάθαείναικαθοριστικήςσημασίαςκαθώςθαείμαστεσεθέσηνακρίνουμεανοι ενδείξεις που εμφανίστηκαν φέτος θα επιμείνουν και στα νέα δεδομένα," είπε ο εκπρόσωπος του πειράματος ATLAS, DaveCharlton.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:

http://home.cern/about/updates/2015/12/atlas-and-cms-present-their-2015-lhc-results

Το CERN (EuropeanOrganizationforNuclearResearch): Το σημαντικότερο παγκοσμίως εργαστήριο σωματιδιακής φυσικής, με κεντρικές εγκαταστάσεις στη Γενεύη. Σήμερα οι χώρες μέλη του CERN είναι οι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία και Φινλανδία. Η Ρουμανία είναι υποψήφιο μέλος και η Σερβία συνδεδεμένο μέλος στο προπαρασκευαστικό στάδιο συμμετοχής ως πλήρες μέλος. Οι Τουρκία και Πακιστάν είναι συνδεδεμένα μέλη. Οι Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, JINR και UNESCO συμμετέχουν ως παρατηρητές.

 

Επικοινωνία:

CERNPressOffice

press.office@cern.ch
+41 22 767 34 32
+41 22 767 21 41
http://www.cern.ch/Press

Προσαρμογή:

Ελένη Χατζηχρήστου

Editorial

COFFEE PLUS - Coffee & Beverages

https://coffee-plus.gr/

 

Η γνώση του καφέ, η επιδίωξη της τελειότητας, η τέχνη της ανάμειξης και ψήσιμο του καφέ, είναι η φιλοσοφία μας ώστε το πάθος για την ποιότητα και την εξυπηρέτηση, μας οδηγεί στο να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να μεταδίδουμε τη γνώση μας και στους πελάτες μας.

Διαφήμιση