.

Διαφήμιση

 

User login

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΕΣ.»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη στο άρθρο 22, παρ. 3 του ανωτέρω σχεδίου νόμου, διάταξη, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που υπηρετεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσπάται αυτοδικαίως στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. από την έναρξη λειτουργίας της:

  • Α) αφενός, ουδόλως διασφαλίζει ότι  η αυτοδίκαιη απόσπαση των υπαλλήλων της Α.Δ. Αιγαίου που  ασχολούνται με τα ως άνω αντικείμενα και υπηρετούν στα νησιά  δεν συνεπάγεται τη μετακίνησή τους  στον Πειραιά, όπου σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 βρίσκεται η έδρα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όταν μάλιστα στο άρθρο αυτό δεν προβλέπεται η ύπαρξη ή η δυνατότητα ίδρυσης περιφερειακών της  υπηρεσιών και
  • Β) αφετέρου, δεν λαμβάνει υπόψη της ότι λόγω της εξαιρετικής υποστελέχωσης της Α.Δ. Αιγαίου, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας, ασχολούνται επίσης και με πληθώρα άλλων θεμάτων, και η πιθανή αυτοδίκαιη απόσπασή τους θα προκαλέσει σοβαρότατη δυσλειτουργία στην Α.Δ. Αιγαίου

προτείνεται να τεθεί στο άρθρο 22, παρ. 3 εδ.1 του ως άνω σχεδίου νόμου η ακόλουθη προσθήκη:

  • Άρθρο 22

………..3. Το άρθρο 239 του ν.3852/10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  • «Άρθρο 239
  • Μεταφορά του υπηρετούντος στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και λοιπές υπηρεσίες προσωπικού στις Αυτοτελείς  Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ.

1.Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσπάται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α, από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας.

  • Προσθήκη

Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, λόγω νησιωτικότητας,  η ως άνω αυτοδίκαιη απόσπαση αφορά το προσωπικό που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ το προσωπικό που ασκεί τα ως άνω καθήκοντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε νησιά του Αιγαίου, τελεί υπό την αίρεση της μη μετακίνησής του στην έδρα της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.Παράλληλα, προτείνεται να τροποποιηθεί το  άρθρο 215 ν. 3852/2010, και να προστεθεί εδάφιο στην παρ.1, ως ακολούθως:

  •  Άρθρο 215:  Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες
  • 1.    Ιδρύεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό.

Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 215, παρ.1

  • Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται με απόφασή του να συστήνει Τμήματα στις Περιφέρειες ως αποκεντρωμένες μονάδες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., τα οποία θα αποκαλούνται Τμήματα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νομού …… με τοπική αρμοδιότητα στο χώρο ευθύνης τους, ο οποίος θα κατονομάζεται ρητά στην εν λόγω απόφαση.……..

Editorial

Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουρισμού

http://www.katartisi-pnai.gr/

Ανοίγει η πλατφόρμα εκπαίδευσης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Τουρισμού από το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Από σήμερα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι του ευρύτερου τουριστικού κλάδου, από όλα τα νησιά της Περιφέρεια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα www.katartisi-pnai.gr

GAS SERVICE

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαφήμιση