.

Διαφήμιση

 

User login

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - αδειοδότηση υφιστάμενων χρήσεων νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια, απολήψεις από επιφανειακά νερά)

  •         Το Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας-Α.Π.Ε. και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου ενημερώνει τους δημότες για τα εξής:

     Η 15η Ιανουαρίου 2014 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων για την αδειοδότηση υφιστάμενων χρήσεων νερού (π.χ. γεωτρήσεις, πηγάδια, απολήψεις από επιφανειακά νερά).        Ηδη έχουν κατατεθεί τριακόσιες (300) αιτήσεις και έχουν αποσταλεί στο Τμήμα Υδάτων Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για να ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης νερού.

  •       Τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», η οποία προβλέπει την υποχρέωση καταγραφής όλων των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας στο ηλεκτρονικό μητρώο με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων που περιλαμβάνει γενικό ευρετήριο σημείων υδροληψίας, ηλεκτρονικό φάκελο αδειών και αιτήσεων και ψηφιακό χάρτη με τις συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.

        Σύμφωνα με την ΚΥΑ, γίνεται εγγραφή αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, για τις εξής περιπτώσεις:

  •  α. νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη

     ισχύος της απόφασης

  •  β. σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν   

     υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας       χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις,

  •  γ. υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005,

     ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην     περίπτωση(β)Είναι υποχρεωτική από τους ενδιαφερόμενους η καταγραφή για τις εξής περιπτώσεις:

  •  δ. υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν

     την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και     δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β),

  •  ε. όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν

     υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.         Όλοι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, μέσω του Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας-Α.Π.Ε. και Βιομηχανίας της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου.

  •          Προς τους Δημότες παρέχεται βοήθεια από τους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων της θέσης υδροληψίας. Εάν οι ιδιοκτήτες/χρήστες ενός σημείου υδροληψίας είναι περισσότεροι από ένας συμπληρώνονται όλα τα ονόματα ή γίνεται κοινή αίτηση από όλους.

         Η διαδικασία είναι απλή αφού η αίτηση εγγραφής δεν συνοδεύεται από κανένα δικαιολογητικό.         Η διαδικασία για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού, δεν έχει καθοριστεί ακόμη και αναμένουμε νέες οδηγίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Ωστόσο έχει ήδη καθορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης η 30η Σεπτεμβρίου 2014.

  •    Για περισσότερες πληροφορίες - Κουκιάς Μιχ. (Προϊστάμενος), 22413 61623 και Παπαδόπουλος Ευθ. 22413 61634.      

                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ -   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Editorial

Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουρισμού

http://www.katartisi-pnai.gr/

Ανοίγει η πλατφόρμα εκπαίδευσης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Τουρισμού από το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Από σήμερα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι του ευρύτερου τουριστικού κλάδου, από όλα τα νησιά της Περιφέρεια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα www.katartisi-pnai.gr

GAS SERVICE

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαφήμιση