.

Διαφήμιση

 

 

User login

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου  2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), σύμφωνα με :

- το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του»,

- το αριθ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

- τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1682/τ.Β/04-05-2020),

- τις  διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη κυκλικών κόμβων της υπ’ αριθμ.  2  επαρχιακής οδού  ν. Ρόδου».

2. Έγκριση όρων δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σύρου (2021-2023)».

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης,  ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση Παροχής της Υπηρεσίας : «Καθαρισμός Ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Καλλιθέας και Αφάντου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης,  ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση Παροχής της Υπηρεσίας : «Καθαρισμός Ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Πεταλουδών και Καμείρου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης,  ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση Παροχής της Υπηρεσίας : «Καθαρισμός Ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου και Ατταβύρου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσίας: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μυκόνου (2021-2023)».

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση Παροχής της Υπηρεσίας : «Καθαρισμός Ρεμάτων Νήσων Κω και Νισύρου, για χρονικό διάστημα τριών ετών».

8. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή - συντήρηση κτιρίων αστυνομίας Ρόδου» τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού καθώς και του χειριστή (πιστοποιημένου χρηστή του ΕΣΗΔΗΣ) του διαγωνισμού μετά εξουσιοδότησης αυτού.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια Εκσυγχρονισμού Δημοτικού Σφαγείου Πάρου».

10. Έγκριση του 2ου Πρακτικού (2ο Στάδιο – αποσφράγιση φακέλου: «Οικονομική  Προσφορά») της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 95305, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσία Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Νήσο Ρόδο».

11. Έγκριση 3ου πρακτικού (2ο στάδιο-αποσφράγιση φακέλου: «Οικονομική προσφορά» -«Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου») διεξαγωγής του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού, με α/α συστήματος: 81421, της προμηθείας με τίτλο: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο Μαράθι του δήμου Πάτμου».

12. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α 85940 του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Σύμης.

13. Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κεραμοσκεπής σχολικού κτιρίου Χάλκης».

14. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδοφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου νήσου Ρόδου αρμοδιότητας ΠΝΑι».

15. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού οικισμού Υστερνίων».

16. Έγκριση 2ου πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων «Δικαιολογητικά Οικονομική Προσφορά») του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για αντικατάσταση φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων στην Περιφερειακή οδό ν. Τήνου».

17. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «Προσωρινά μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη θέση “Δεκατέσσερις μάρτυρες” της Ε.Ο Αδάμαντα - Αγ. Ιωάννης ν. Μήλου».

18. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης, έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέας Μονάδας Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) του έργου:  «Κατεπείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Ρόδου αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. στις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, νότιας Ρόδου, Καμείρου και Ατταβύρου δήμου Ρόδου».

19. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης, έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέας Μονάδας Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) του  έργου:  «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου δυτικού άξονα νήσου Ρόδου (2018)».

20. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης, έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση λόγο ατυχημάτων και φθαρμένων στηθαίων οδοποιίας και κιγκλιδωμάτων τεχνικών νήσου Ρόδου».

21. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καρπάθου».

22. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη».

23. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2018)».

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Δονούσας (2019)».

25. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016», του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ).

26. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη επιμέρους συμβάσεων για την ανάθεση της υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών (ΔΣΑ για μεταφορά Μαθητών ΠΕ Κυκλάδων).

27. Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδεκανήσου» για 2 έτη.

28. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου για την υλοποίηση του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ της Κ.Σ. 54 Καλύμνου-Καρπάθου.

29. Έγκριση πρακτικού και πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου των Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ.

30. Έγκριση παράτασης σύμβασης υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου για την υλοποίηση της πράξης Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων, ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 του ΤΕΒΑ.

31. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες καταχώρησης νέων προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα μητρώα ΠΟΠ (Προστατευόμενο προϊόν προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

32. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων – επιτροπής ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συνολικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου στις 21/06/2021", με δυνατότητα παράτασης.

33. Έγκριση ένταξης στο μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

34. Έγκριση έναρξης διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας  σε εκθέσεις τουριστικής προβολής για το έτος 2021.

35. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 293 απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού «Κατασκευή περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση WORLD TRAVEL MARKET του Λονδίνου 2020».

36. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

37. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

38. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

39. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

40. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

41. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

42. Επικύρωση πρακτικών 17ης/31-08-2020 συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

     Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης (εφαρμογή zoom). Με την ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης θα επισυναφθεί και έγγραφο οδηγιών σχετικά με την ανωτέρω εφαρμογή.

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ       

                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

                                                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση