.

Διαφήμιση

 

 

User login

Γενικός διευθυντής ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε ο Χρήστος Γαμβρούδης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων και έγκριση πρόσληψης Γενικού Διευθυντή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Dr. Χρήστος Γαμβρούδης, τοποθετείται στη συγκεκριμένη θέση. 

Για τη θέση υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 190/10-02-2022 ανακοίνωσης (η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και δημοσιεύτηκε σε τέσσερις (4) εφημερίδες στο σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) σε σφραγισμένο φάκελο, οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

1. Γαμβρούδης Χρήστος του Χρήστου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 229/18-02-2022)

2. Καραδήμας Λουκάς του Δημητρίου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 236/18-02-2022)

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά των υποψηφίων που προσκομίστηκαν προς απόδειξη της εμπειρίας, ειδίκευσης και συνάφειας για την πλήρωση της θέσης, ομοφώνως αποφάσισε ότι ο Δρ. Γαμβρούδης Χρήστος του Χρήστου καλύπτει πλήρως όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης και επιλέγεται για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

Όπως είναι γνμωστό, ο ΦΟΔΣΑ Α.Ε. είναι ο Ειδικός Διαβαθμιτικός Φοτέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.

Πρόεδρος του Δ.Σ.  είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και  Αντιπρόεδρος  ο Αντώνης Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου
Μέτοχοι  της  Εταιρείας,   είναι οι Δήμου Νοτίου Αιγαίου ( Δωδεκάνησα, Κυκλάδες ) και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η Εταιρεία έχει τρείς Διευθύνσεις, έχει δε δρομολογηθεί, μετά από την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου, η πρόσληψη 75 ατόμων, στην πλειοψηφία τους μηχανικοί για την κάλυψη των βασικών αναγκών της λειτουργίας της εταιρείας, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Ο  Γενικός Διευθυντής, Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης, Μηχανικός Πολυτεχνείου, 38 ετών, είναι διδάκτωρ Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος 4 ( τεσσάρων ) διπλωμάτων Σχολών Πολυτεχνείου, διαφόρων σχετικών ειδικοτήτων.
Διαθέτει γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα Περιβάλλοντος.
Διετέλεσε, μεταξύ των άλλων, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου και Επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
Και φυσικά υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη, σε θέματα περιβάλλοντος, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου την οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα.
Ο Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης, συμμετείχε, ως μέλος σε ερευνητικά προγράμματα του κλάδου του, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ του αποδόθηκε τιμητική πλακέτα και Δίπλωμα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,  σε ειδική τελετή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως ένας μεταξύ των πρωτευσάντων, στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας μας. 

Μιλά άριστα την Αγγλική (Proficiency) και τη Γερμανική γλώσσα (Zertificat). Είναι κάτοχος πτυχίου πληροφορικής ECDL Expert και είναι γνώστης της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας.

Ακολουθεί το απόσπασμα του πρακτικού του Δ.Σ:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» της 28ης Φεβρουαρίου 2022». Σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης ΖΟΟΜ, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ύστερα από την με Α.Π. 258/23-02-2022 (ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου. Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν ο Πρόεδρος και τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

Κος Γεώργιος Χατζημάρκος

Κος Γεώργιος Λεονταρίτης

Κος Χρήστος Ευστρατίου

Κος Αντώνιος Καμπουράκης

Κος Αντώνιος Σιγάλας

Κος Ιωάννης Βρούτσης

Κος Θεοδόσης Νικηταράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19/2022 -  ΘΕΜΑ 2: Εισήγηση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή και λήψη σχετικής απόφασης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Χατζημάρκος έλαβε το λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα:

Την Πέμπτη 24/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή η οποία συστήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 9ΠΔ046ΜΜ4Ο-ΦΓΧ) για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων που κατατέθηκαν για την πλήρωση (01) θέσης Γενικού Διευθυντή επί θητεία με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) αποτελούμενη από τους κο Γιώργο Χατζημάρκο (Πρόεδρο Επιτροπής), κο Αντώνη Β. Καμπουράκη και κο Χρήστο Ευστρατίου.

Για τη θέση υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 190/10-02-2022 Ανακοίνωσης (η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και δημοσιεύτηκε σε τέσσερις (4) εφημερίδες στο σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) σε σφραγισμένο φάκελο οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

1. Γαμβρούδης Χρήστος του Χρήστου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 229/18-02-2022)

2. Καραδήμας Λουκάς του Δημητρίου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 236/18-02-2022)

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά των υποψηφίων που προσκομίστηκαν προς απόδειξη της εμπειρίας, ειδίκευσης και συνάφειας για την πλήρωση της θέσης, προέβη στη σύνταξη του υπ’ αριθμ. 261/24-02-2022 Πρακτικού το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Δρ. Γαμβρούδης Χρήστος του Χρήστου καλύπτει πλήρως όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης και επιλέγεται για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Με βάση τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε • Την πρόσληψη του Δρ. Χρήστου Γαμβρούδη του Χρήστου, ως Γενικού Διευθυντή «επί θητεία» στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για την επίτευξη των σκοπών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της εταιρείας. • Την Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση και αποφασίστηκε:

• Η πρόσληψη του Δρ. Χρήστου Γαμβρούδη του Χρήστου, ως Γενικού Διευθυντή «επί θητεία» στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για την επίτευξη των σκοπών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της εταιρείας.

• Την Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. Ρόδος 28/2/2022

Γεώργιος Χατζημάρκος Πρόεδρος Δ.Σ. (τίθεται υπογραφή)

Editorial

BARISTA PRO

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.baristapro.com.gr

“Από τη διαφορετικότητα των γευστικών

επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού”.

Από εκεί ξεκίνησαν όλα…

Η Barista Pro είναι μια εταιρεία

που προμηθεύει  επιχειρήσεις

καφεστίασης με καινοτόμα προϊόντα,

τα οποία ξεχωρίζουν για την

ποικιλία και την  εγγυημένη

ποιότητά τους!

H πληθώρα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει  καλοκαιρινά

και χειμερινά ροφήματα

για απαιτητικούς καταναλωτές,

ΩΒΕΡΝΗ

ΚΑΦΕ ΩΒΕΡΝΗ. Μεσαιωνική Υπεροχή στη Ρόδο!

Διαφήμιση